Privatumo Politika

Kaip naudojame jūsų duomenis?

1.1. MB Excellent Idea administracija užtikrina, jog visi asmeniniai duomenys, pateikti internetiniame puslapyje www.Peris.lt niekada nebus panaudoti netinkamais tikslais. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes griežtai laikomės 2016m., balandžio 27d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/670 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau dokumente – reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau dokumente – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau dokumente – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

1.2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, ši privatumo politika bei kiti teisės aktai.

1.3. MB Excellent Idea vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
    1.3.1. Asmens duomenys yra renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
    1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi automatiniais ir rankiniais būdais;
    1.3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
    1.3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
       1.3.4.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą;
       1.3.4.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
       1.3.4.3. MB Excellent Idea yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus;
       1.3.4.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia MB Excellent Idea arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
    1.3.5. Asmens duomenys yra nuolatos atnaujinami;
    1.3.6. Asmens duomenys yra saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
    1.3.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė;
    1.3.8. Visa informacija apie asmens duomenis yra konfidenciali ir niekam viešai neskelbiama;
    1.3.9. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes griežtai laikomės 2016m., balandžio 27d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/670 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau dokumente – reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2.1. MB Excellent Idea gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kitą registracijos formoje pateikta informacija) renkami ir tvarkomi automatiniais ir rankiniais būdais:
    2.1.1. Kliento siuntų užsakymų apdorojimui;
    2.1.2. Finansinių duomenų išrašymui;
    2.1.3. Problemų, susijusių su siuntų pateikimu ar pristatymu, sprendimui;
    2.1.4. Kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

2.2. Registracijos formoje ir užsakymo metu klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3. Tvarkydama ir saugodama kliento asmens duomenis MB Excellent Idea įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenis saugoma ne daugiau kaip 3 (tris) metus nuo paskutinio paslaugų užsakymo.

2.3. MB Excellent Idea įsipareigoja, kad asmeniniai duomenys, keliaudami iš kliento kompiuterio iki serverio nebus perskaityti ar pakeisti trečiųjų asmenų.

2.4. MB Excellent Idea teikdama paslaugas saugo informacija galiniame įrenginyje (naudoja slapukus) taip užtikrindama kliento galimybę gauti norimą paslaugą. Taip pat užtikrina, kad tokia galimybė nebus prieinama tretiesiems asmenims.

2.5. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADATAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime organizacijos naujienlaiškius el. paštu ir/arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

2.6. MB Excellent Idea gali statistiniais tikslais naudoti su kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis:
    2.6.1. Duomenis apie įsigytas prekes (tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistu atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybės).

2.7. Jurisdikcija – Lietuva.

3.1. MB Excellent Idea pasilieka teisę perduoti informacija trečiosioms šalims:
    3.1.1. UAB „EVP International“ (www.paysera.lt) adresu: Mėnulio g. 7, LT – 04326 Vilnius, įmonės kodas 300060819;
    3.1.2. UAB "Omniva LT“ Ateities plentas 45B, LT – 52104 Kaunas, įmonės kodas 300087912;
    3.1.3. UAP "DPD Lietuva" Terminalo g. 7, Biruliškės, LT - 54469 Kauno rajonas, įmonės kodas 111639299.

3.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.1. Klientas turi teisę pats keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, o taip pat pasinaudoti šios Privatumo politikos 5.3 punkte nurodytomis teisėmis.

5.1. Klientas, norėdamas gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko MB Excellent Idea privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

5.2. MB Excellent Idea neatlygintinai klientui teikia informaciją apie jo tvarkomus duomenis.

5.3. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis ir nustatęs, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę reikalauti ištaisyti tokius asmens duomenis ir/arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis ir nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai turi teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ir sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą.

6.1. MB Excellent Idea turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdamas interneto puslapyje ir nurodytu el. paštu.

6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto puslapio sistemoje.

6.3. Jei po šios Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojasi MB Excellent Idea teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas sutinka su nauja redakcija.