Taisyklės

Paslaugos taisyklės

1.1. Ši paslaugų teikimo sutartis (toliau dokumente – „sutartis“) vykdoma įmonės MB Dompera, veikiančios kaip „Pardavėjas“ savo kliento, veikiančio kaip „Pirkėjas“, vardu. Ši sutartis tampa privaloma duomenų tvarkytojui ir duomenų valdytojui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Visos pardavėjo paslaugos yra teikiamos pirkėjui vadovaujantis žemiau nurodytomis paslaugų teikimo sąlygomis. Kiekvienas paslaugų naudotojas, registruodamasis www.Peris.lt internetiniame puslapyje sutinka su visomis paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis.

1.2. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusi nuo to momento, kai pirkėjas registracijos eigoje ir/ar užsakymo metu pažymi varnelę, kad sutinka su šiomis paslaugų teikimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Registracijos ir/ar užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi pardavėjo duomenų bazėje.

1.3. Pirkėjas pateikdamas duomenis sutinka, kad pardavėjas tvarkys pirkėjo duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679. Pardavėjas veikia pirkėjo, veikiančio kaip duomenų valdytojas, vardu. Pardavėjas griežtai laikosi 2016m., balandžio 27d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau dokumente – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įsakymo (toliau dokumente – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau dokumente – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2.1. Pirkėjas registracijos eigoje privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją pardavėjui.

2.2. Registracijos eigoje pažymėdamas varnelę prie „Sutinku su svetainės paslaugų teikimo taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „Registruotis“, pirkėjas automatiškai patvirtina, kad su visomis sąlygomis ir taisyklėmis yra visapusiškai susipažinęs ir įsipareigoja jų laikytis. Tokiu būdu yra sudaroma elektroninė paslaugų teikimo sutartis tarp pardavėjo ir pirkėjo.

2.3. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, kad nesiųs prekių kurios draudžiamos siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Lenkijos Respublikos pagal Lenkijos Respublikos įstatymus:
• Radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
• Nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
• Greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
• Pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
• Gyvų gyvūnų ir paukščių;
• Sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių;
• Tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų;
• Daiktų su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
• Kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Lenkijos Respublikos pagal Lenkijos Respublikos įstatymus.

2.4. Kiekviena siunta su savimi turi turėti pridėta pirkimo – pardavimo kvitą, arba sąskaitą – faktūrą, kurių buvimu turi pasirūpinti prekės savininkas Lenkijoje (įmonė/asmuo iš kurio užsakoma prekė). Pažeidus šią taisyklę, pirkėjas privalės atlyginti pardavėjo patirtą žalą, kurią gali patirti dėl dokumento nebuvimo.

2.5. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos, praėjus 3 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui bus utilizuojamos.

2.6. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad siuntas atsiims per 30 kalendorinių dienų nuo siuntų atvykimo į Lietuvą (t.y. siuntos statusui pasikeitus į „VYKDOMA (Laukiama atsiėmimo)“). Siuntos neatsiėmus per 30 kalendorinių dienų nuo siuntos atvykimo į Lietuvą datos, už kiekvieną papildomą saugojimo dieną taikomas 1 euro mokestis.

2.7. Pirkėjas registracijos eigoje pažymėdamas varnelę prie „Sutinku su svetainės paslaugų teikimo taisyklėmis“ sutinka gauti informacinio tipo elektroninius laiškus apie siuntos statuso pakitimus, kitą informaciją apie siuntas, naujienas ir kt.. Informacija siunčiama iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja pats suformuoti pradinį užsakymą arba patvirtinti jam pardavėjo suformuotą užsakymą www.Peris.lt sistemoje prieš pardavėjui pradedant užsakymo veiksmus. Užsakymas, kuris yra suformuotas pačio pirkėjo nėra apmokestinamas jokiais papildomais mokesčiais ir pirkėjas moka pardavėjui tik už prekės priėmimo bei pristatymo į pageidaujamą adresą Lietuvoje paslaugą.

2.9. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad visus prekės užsakymo etapus (į šiuos etapus yra įtraukiama: prekės paieška, prekės užsakymas, prekės apmokėjimas ir kiti su pirkimu bei pristatymu susiję etapai) atliktu pardavėjas bus taikoma tarpininkavimo paslauga. Tokiu atveju pirkėjas sumokėjęs pinigus ir patvirtinęs jam parengtą užsakymą prisiima visą atsakomybę už užsakymo siuntinio turinį bei prekių atitikimą.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pirkėjui pristatyti jo siuntas, gautas į pardavėjo Lenkijos sandėlį į nurodytą vietą Lietuve, jei pirkėjas nepažeidė jokių sutartyje nurodytų sąlygų ir taisyklių.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

3.3. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už negautas prekes arba prekes kurios į pardavėjo sandėlį Lenkijoje atvyksta pažeistos. Pardavėjas įsipareigoja informuoti pirkėją apie atvykusią sugadintą siuntą ir pateikti vaizdinę tokios siuntos medžiagą tada, kai akivaizdūs pažeidimai matosi išoriškai bei sutinka vykdyti tolesnį pristatymą tik po pirkėjo sutikimo. Pirkėjui pageidaujant, pažeista siunta gali būti grąžinta siuntėjui, pardavėjas pasiūlo pirkėjui prekės grąžinimo ar pakeitimo paslaugą.

3.4. Esant nesandariai pakuotei, pardavėjas savo nuožiūra gali ją perpakuoti tam, kad būtų galima atlikti saugų tolimesnį siuntos transportavimą.

3.5. Kilus įtarimui, kad gauta pirkėjo siunta gali turėti draudžiamų daiktų, pardavėjas turi teisę patikrinti siuntą. Pardavėjui radus draudžiamų daiktų, jie yra grąžinami siuntėjui arba konfiskuojami įstatymų numatyta tvarka.

3.6. Pardavėjas neatsako už siuntas, kurios gali būti nepristatytos dėl klaidingai pirkėjo nurodyto pristatymo adreso.

3.7. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. Jeigu pardavėjas turi įtarimą, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, draudžiami vežti kitų valstybių teritoriją, pardavėjas turi teisę bet kurioje transportavimo stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti siuntos turinį, surašant patikros dokumentus. Kilus įtarimui, jog pirkėjas gali pažeisti Lietuvos Respublikos ar Lenkijos Respublikos įstatymus, pardavėjas gali atsisakyti priimti siuntas, o jei buvo priimtos – grąžinti siuntėjui. Tokiu atveju pardavėjas imasi visų saugumui būtinų priemonių. Pirkėjas pilnai atlygina dėl to pardavėjo patirtus nuostolius ir turto išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

3.8. Pardavėjas pervežimo metu neprisiima atsakomybės už lengvai dūžtančias, neatsparias temperatūrų pokyčiams ir kitiems įprastiems veiksniams neatsparias prekes. Tokios prekės privalo būti tinkamai supakuotos ir pažymėtos įspėjančiu apie trapumą lipduku bei priklausomai nuo siuntos turinio turi būti pakuotės „viršus ir apačia“ žymos.

4.1. Visi mokėjimai atliekami per elektroninę bankininkystę ir bankiniu pavedimu naudojantis elektroninius atsiskaitymus administruojančią įmonę „Paysera“ arba grynaisiais pinigais.

5.1. Visi pranešimai pardavėjui turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.

5.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.3. Kiekvienas pirkėjas turi galimybę spręstu su pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į pardavėja bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, pardavėjui neatsakius į pirkėjo pretenziją, arba nepatenkinus pirkėjo pretenzijos, pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti formą EGS platformoje http://ex.europa.eu/ods/).